Algemene voorwaarden

1. Aanmelden:
1. U kunt zich aanmelden via het reserveringsformulier op de website. Hiervoor ontvangt u een link per mail
2. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van de organisatie van KNIT&KNOT( hierna te noemen:
ConExpo).
3. Specifieke wensen kunt u aangeven op het reserveringsformulier. ConExpo probeert deze te honoreren, maar u
kunt geen rechten ontlenen aan het vermelden van uw wensen.
4. Als u het reserveringsformulier hebt ingestuurd en hiervan een bevestiging hebt ontvangen, is uw deelname
definitief.
5. Uiterlijk twee weken voor de beurs ontvangt u per e-mail een handleiding met praktische informatie over uw
deelname aan de beurs en een stand nummer.

2. Annulering:
1. Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de beurs, dan dient u dit per mail (met vraag om
ontvangstbevestiging) met reden van annulering, kenbaar te maken via: info@conexpo.nl.
2. Als u annuleert vanaf vier maanden voor de beurs, worden alleen € 37,50 vaste kosten gefactureerd.
3. Als u annuleert tussen drie en vier maanden voor de beurs, wordt 25% van de reservering gefactureerd
vermeerderd met € 37,50 vaste kosten.
4. Als u annuleert tussen twee en drie maanden voor de beurs, wordt 50% van de reservering gefactureerd
vermeerderd met € 37,50 vaste kosten.
5. Als u annuleert tussen een en twee maanden voor de beurs, wordt 75% van de reservering gefactureerd,
vermeerderd met € 37,50 vaste kosten.
6. Als u annuleert binnen een maand voor de beurs, wordt de totale reservering gefactureerd.
7. Als u niet verschijnt op de beurs, worden de kosten voor het invullen van de kraam/stand op u verhaald.

3. Standplaats:
1. ConExpo stuurt uiterlijk veertien dagen voor de beurs een plattegrond met uw standlocatie en standnummer.
2. U mag geen andere producten/diensten op de beurs presenteren dan de producten/diensten, die u bij de
inschrijving hebt vermeld.
3. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen / standbouw organisatie en standplaats.
4. Zonder toestemming van ConExpo is het niet toegestaan de kraam / standplaats uit te breiden.
5. Zonder toestemming van ConExpo is het niet toegestaan om de kraam / standplaats door te verkopen, te verhuren
of te verpachten aan andere partijen.
6. Zonder toestemming van ConExpo mag de kraam / stand niet verplaatst worden.

4. Betaling:
1. Na de bevestiging van uw aanmelding door ConExpo is uw deelname definitief en ontvangt u een factuur voor de
deelnamekosten. Deze dient binnen 4 weken na factuurdatum te worden voldaan.
2. Er mag niet eerder opgebouwd worden voordat alle facturen, ook die van nabestellingen, zijn betaald.

5. Voorwaarden inzake deelnemers catering:
1. In geval van bakken of braden dient men in het bezit te zijn van een draagbare, goedgekeurde brandblusser, die
direct bereikbaar moet zijn voor onmiddellijk gebruik
2. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om levensmiddelen met de handen aan te
raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit mag een jerrycan met
een kraantje, zeep en papieren handdoekjes zijn).
3. In het geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van
etenswaar levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en
behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank en Horecawet in acht worden
genomen.
Wij verwijzen hiermee naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante
Handel.
4. Verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan zonder goedkeuring van ConExpo.
Bovendien dient men hiervoor in het bezit te zijn van een diploma Sociale Hygiëne en de juiste vergunningen.
Een kopie van de vergunning bij de gemeente voor ontheffing van het verbod hierop, dient naar ConExpo gestuurd
te worden.

6. Elektriciteit
1. ConExpo levert alleen elektriciteit, indien u deze besteld hebt met het reserveringsformulier.
2. Elektriciteit is alleen beschikbaar na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit (aangegeven in Watt).
3. Indien op de dag van de beurs blijkt, dat er geen elektriciteit nodig is, dan is het niet mogelijk om het
reeds betaalde reserveringsbedrag gerestitueerd te krijgen.
4. Als er elektriciteit gereserveerd is, dan ligt er op een centraal punt een aansluiting voor meerdere stopcontacten.
Eén stopcontact hiervan is voor u gereserveerd.
5. U dient zelf voor een haspel met KEMA-keur en geschikte stekkers te zorgen indien u meer apparaten (kassa
computer) hierop aansluit.
6. Het gebruik van koffiezetapparaten, tosti-apparaten, airfryer, waterkokers is niet toegestaan, aangezien deze
apparaten zeer storingsgevoelig zijn.
7. Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden, dan is ConExpo niet aansprakelijk voor
inkomstenderving en/of andere kosten.

7. Opbouw:
1. Volg de opbouwtijden, zoals vermeld in het handboek of verstuurd per email.
2. Meldt u bij aanvang van de beurs bij ConExpo. Hier krijgt u de benodigde badges en de laatste aanwijzingen met
betrekking tot opbouw en inrichten stands / kramen.
3. Houdt u zich strikt aan de regels van de toezichthouder, aangesteld door ConExpo inzake (tijdelijk)
parkeren.
ConExpo stelt zich niet aansprakelijk voor boetes voor foutief parkeren.
4. Neem een kar mee, om het opbouwen soepel te laten verlopen.
5. Een kwartier voor opening beurs, dient uw kraam/stand klaar te zijn, zodat bij opening van de beurs alles gereed is.

8. Afbreken:
1. U mag niet eerder dan sluitingstijd beurs, beginnen met afbreken van stand/kraam.
2. Laat geen rommel achter. Bij ConExpo is een vuilniszak te krijgen. Afval dient men zelf mee naar huis te nemen.
3. Bij achtergelaten afval wordt door ConExpo € 250,00 boete doorberekend.

9. Overig:
1. ConExpo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade.
Deelname is op eigen risico.
2. ConExpo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of
afgelastingen van hogerhand.
3. ConExpo is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van
aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.
Wij gaan ervan uit dat men zelf een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
4. ConExpo is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van
ziekte, vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen of welke overmacht
situatie dan ook.
5. ConExpo is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst
betrokken derden en omstandigheden die niet te wijten zijn aan ConExpo en die krachtens de Nederlandse wet of
de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan ConExpo kunnen worden toegerekend.
6. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist ConExpo.